Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

KAWALAN NISBAH PLOT

Kaedah-kaedah pengawalan nisbah plot, plinth dan ketinggian di sediakan bagi setiap satu sub enclave bagi menjadi panduan kawalan perancangan kawasan RKK Pekan Ipoh. Ia telah disediakan dengan mengambil kira faktor-faktor berikut :

1. Kepentingan enclave di dalam warisan bandar.
2. Kedudukan enclave samada di dalam core atau buffer zone.
3. Mengikut kategori bangunan warisan/zon.
4. Kepentingan mengawal latarlangit, kawalan pandangan ke bangunan dan kawasan warisan.
5. Keperluan memelihara jajaran semulajadi fasad bangunan dan lorong belakang bagi kawasan-kawasan warisan.
6. Keperluan penyediaan kawasan lapang dan kemudahan bagi kawasan Zon Promosi Perancangan.


Perincian kawalan adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 2.3 dan Rajah 2.1 berikut :

Jadual 2.3

 Kawalan Perancangan Mengikut Enclave

SUB
ENCLAVE
NAMA SUB
ENCLAVE
LOKASI SUB
ENCLAVE
BANGUNAN
WARISAN/ ZON
KAWALAN
NISBAH PLOT
MAKSIMA(*)
1.1 Enclave
Pentadbiran:
Pekan Lama
Dalam Kawasan
Kawalan (Core
Zone)
Kategori 1 Tidak Berkaitan
Kategori 2 1: 3.5
Infill dan
Replacement
1: 3.5
Reinstate Kekal
1.2 Enclave
Pentadbiran:
Kawasan Rezab
Keretapi Tanah
Melayu, Medan
Kid dan Ibu
Pejabat Polis
Luar Kawasan
Kawalan (Buffer
Zone)
Plot 1.2 (A1) 1: 3.5 (Terminal
pengangkutan
bersepadu)
Plot 1.2 (A2) 1: 4.5
Plot 1.2 (A3) 1: 4.5
Plot 1.2 (B) 1: 4.5
Plot 1.2 (C) 1: 4.5
2.1 Enclave
Perkhidmatan :
Jalan Lahat
Buffer Zone Kategori 2 1: 4.5
3.1 Enclave Pelbagai
Budaya : Pekan
Lama
Core Zone Kategori 1 Tidak Berkaitan
Kategori 2 1: 3.5
Infill dan
Replacement
1: 3.5
Reinstate Kekal
3.2 Enclave Pelbagai
Budaya : Kg.
Kuchai Tebing
Sungai Kinta
Buffer Zone Tertakluk kepada
kelulusan HIA
mengikut merit
1: 4.5
4.1 Enclave Komersil
Bercampur : Kalan
C.M Yusof
Buffer Zone Plot 4.1(A)
(ZPP)
1:6
Plot 4.1(B) 1: 4.5
5.1 Enclave Komersil
Tradisional
Bersejarah : Pekan
Baru Ipoh
Core Zone Kategori 1 Tidak Berkaitan
Kategori 2 1: 3.5
Infill dan
Replacement
1: 3.5
Reinstate Kekal
5.2 Enclave Komersil
Tradisional
Bersejarah : UTCJln
Sultan Idris
Shah
Buffer Zone Tertakluk kepada
kelulusan HIA
mengikut merit
1: 4.0
6.1 Enclave Komuniti Buffer Zone Plot 6.1(A)
(ZPP)
1: 6
Plot 6.1(B) 1:4.5

(*) Ketinggian bangunan di kawasan warisan (core zone dan buffer zone) di kawal oleh Garis panduan Ketinggian Bangunan. di dalam keadaan pemakaian nisbah plot di pemajuan bangunan baru menyebabkan ketinggian melebihi dari yang diperuntukkan oleh GP Ketinggian, ketinggian yang mana rendah adalah terpakai. 

Rajah 2.1

 

  • 2_11
  • 2_11b

Ipoh

Bangunan Bulan Bintang 1940
Bangunan Chevrolet
Bangunan Chung Thye Phin
Bangunan Overseas Bank
Bangunan SPA Perak Muzium
Bangunan awal stesen keretapi
Bomba lama ipoh
Hugh Low Street 1887
HughLowStreet
Ipoh Club
Jalan Panglima
Jalan Sultan Yusuf 1962
bangunanpersekutuan
lam looking bazar
market- jalan laxamana
ntmarket
pejabat pos lama ipoh
simee