Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

KAWALAN PERANCANGAN DAN REKABENTUK BANGUNAN WARISAN KATEGORI SATU (1)

Core Zone

Bangunan Warisan Kategori 1 di Core Zone

Garis panduan ini terpakai kepada Bangunan-Bangunan Warisan Kategori 1 melibatkan bangunan-bangunan, monumen dan tapak-tapak warisan yang telah diistiharkan/disenaraikan di bawah Akta Benda Purba 1976 (Akta 168), Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172) di dalam kawasan Core Zone seperti berikut:

i Tugu Peringatan J.W.W Birch
ii Tugu Peringatan J.W.W Birch
iii Kelab Ipoh DiRaja
iv Kelab Ipoh DiRaja
v Masjid Panglima Kinta
vi Masjid Kampung Paloh
vii Dewan Bandaran Ipoh
viii Pa Lo Ku Miao
ix Standard Chartered Bank
x MahkamahTinggi Ipoh
xi Stesen Keretapi Ipoh
xii

F.M.S Bar & Restaurant

xiii Hong Kong & Shanghai Bank
xiv OCBC Bank

Garis panduan ini juga akan terpakai bagi semua bangunan-bangunan warisan kategori 2 yang akan diangkat dan  diistiharkan ke dalam kategori 1 dari masa ke semasa.   (rujuk Rajah 4.1 untuk perincian lokasi bangunan warisan kategori 1 di Core Zone RKK Ipoh).

Bangunan Warisan Kategori 1 di Buffer  Zone

Garis panduan ini juga terpakai kepada Bangunan-Bangunan Warisan Kategori 1 melibatkan bangunan-bangunan, monumen dan tapak-tapak warisan yang telah / akan diisytiharkan/disenaraikan di bawah Akta Benda Purba 1976 (Akta 168), Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172) di dalam  Buffer Zone.

Rujuk senarai bangunan-bangunan warisan kategori 1 yang dikemaskini oleh MBI dari masa ke semasa.  

Program penyelenggaraan bangunan warisan perlu mengambil kira semua tindakan yang boleh memanjangkan usia warisan budaya dan semulajadi bagi membolehkan sesuatu objek itu dipersembahkan kepada mereka yang mengguna dan melihat bangunan warisan itu agar berasa kagum terhadap nilai artistiknya.

Sebarang kerja-kerja pembaikan dan pemuliharaan yang dicadangkan ke atas bangunan warisan perlu dilakukan dengan kaedah yang betul supaya tidak menghapuskan nilai sejarah dan warisan yang ada bagi sesebuah bangunan itu.

Etika pemuliharaan bangunan warisan dianggap sebagai pelengkap kepada prinsip asas penyelenggaraan bangunan warisan.  Tanpa etika pemuliharaan bangunan warisan, dikhuatiri kerja-kerja pembaikan dan pemuliharaan yang dilaksanakan akan mengalami kegagalan dari segi prinsipnya. Sehubungan dengan itu, antara etika pemuliharaan bangunan warisan yang perlu dipatuhi ketika kerja pembaikan dan pemuliharaan sedang dijalankan adalah seperti :

 1. Keadaan bangunan warisan hendaklah direkodkan sebelum sebarang kerja pemuliharaan dijalankan;
 2. Sebarang bukti sejarah tidak boleh dimusnahkan, dipalsukan atau dialihkan;
 3. Sebarang kerja pembaikan dan pemuliharaan hendaklah seminima yang mungkin;
 4. Sebarang kerja pembaikan dan pemuliharaan hendaklah dikawal oleh rasa hormat terhadap estetik, sejarah dan integriti fizikal oleh pemilikan budaya; dan
 5. Semua kaedah dan bahan yang digunakan semasa rawatan hendaklah didokumenkan sepenuhnya.

Sungguhpun usaha penyelenggaraan ke atas bangunan warisan di kawasan Pekan Ipoh masih khususnya berada di peringkat awal dan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kebanyakan negara maju seperti di Eropah, namun segala usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pelbagai pihak mahupun badan bukan kerajaan dan pihak swasta serta orang perseorangan haruslah mendapat pujian, kerana ia  adalah  sesuatu tindakan permulaan yang positif ke arah yang lebih baik.  
Adalah diharapkan agar dengan usaha yang berterusan dari semua pihak di negara ini, kesedaran mengenai tanggungjawab bersama dalam usaha untuk membaiki dan memulihara bangunan warisan akan mendapat perhatian yang sewajarnya.

Selain daripada itu, profesion sebagai konservator bangunan perlu dikembangkan dalam industri pembinaan dan pemuliharaan negara supaya lebih ramai graduan dari kalangan generasi muda mula menceburi dalam bidang berkenaan.   

Negara amat memerlukan golongan pelapis yang berilmu dan berkemahiran tinggi dalam bidang penyelenggaraan dan pemuliharaan bangunan warisan ini dalam usaha untuk memastikan bangunan warisan di Malaysia terus terpelihara daripada diancam kemusnahan.

 

Garispanduan Kawalan Kerja Kategori 1

GARIS PANDUAN KAWALAN KERJA-KERJA PEMULIHARAAN BANGUNAN WARISAN KATEGORI SATU (1).

Kaedah-kaedah Pemuliharaan

Kaedah pemuliharaan (conservation) bangunan warisan melibatkan kaedah-kaedah pemeliharaan, pembaikpulihan, pembinaan semula, pemulihan dan penyesuaian atau mana-mana gabungannya.  Kaedah-kaedah tersebut adalah seperti berikut :

 1. Pembaikpulihan (restoration) atau kerja-kerja membina semula dan mengembalikan rupa asal dengan menggunakan bahan binaan, teknik binaan dan kemasan yang sama seperti asal yang dilakukan dengan berasaskan kepada rujukan, dokumentasi, kajian dan ujian yang lengkap.
 2. Pemeliharaan (preservation) iaitu mengekalkan keadaan sediada mana-mana bangunan, fabrik dan semua elemen dan menjalankan kerja-kerja pemeliharaan berkala.
 3. Pemulihan (rehabilitation) mengembalikan sesuatu keadaan yang berguna melalui pembaikan atau pengubahan yang memungkinkan penggunaan yang efisien sambil memelihara seni bina sejarahnya.
 4. Adaptive re-use - penyesuaian bangunan dengan menukar kepada kegunaan baru yang kontemporari yang sepadan dengan konteks bangunan dan persekitaran.
 5. Kegunaan yang sepadan (compatible use) yang membenarkan penggunaan yang hampir sama tanpa menukar atau membuat pindaan kepada bangunan atau hanya melibatkan pindaan yang minima pada bangunan sediada.
 6. Pembinaan semula (reconstruction) proses menghasilkan semula secara tepat melalui satu pembinaan baru, rupa bentuk, dan perincian struktur yang telah hilang termasuk sebahagian atau keseluruhan.
 7. Pembangunan semula (redevelopment) yang berasaskan kepada kaedah pembangunan dan kawalan ketinggian serta garis panduan boleh dibenarkan bagi memastikan fabrik asal dan persekitaran warisan sediada terpelihara sementara membenarkan pembangunan dijalankan dan mengawal had ketinggian yang boleh dibenarkan.

 

Kawalan Umum Pemuliharaan Bangunan Warisan Kategori 1

 1. Keadaan rupa luar bangunan hendaklah dikekalkan dan tiada pindaan ke atas mana-mana bahagian hadapan bangunan (fasad) yang dibenarkan, selain dari kerja-kerja yang perlu untuk mengekalkan dan menyelenggara bangunan bagi memperbaiki keadaan.
 2. Pemajuan semula bagi sebahagian daripada kawasan mungkin boleh dibenarkan bergantung kepada merit pemajuan.
 3. Sebarang tambahan atau sambungan kepada bangunan sediada akan hanya dibenarkan bergantung kepada merit cadangan tersebut.
 4. Ketinggian bangunan bagi bangunan dalam kategori 1 harus dikekalkan pada ketinggian asal.
 5. Pindaan kepada bahagian dalaman bangunan boleh dibenarkan tertakluk kepada kelulusan majlis.
 6. Penggunaan semula yang berpadanan bagi sesuatu bangunan akan dibenarkan selagi keadaan rupa luaran bangunan tidak terjejas atau berubah.
 7. Sebarang pemasangan semula bumbung hendaklah dari jenis bahan binaan asal atau hampir asal.
 8. Alat pengudaraan secara mekanikal atau sebahagian darinya hendaklah terlindung dari pandangan luar.

Input Professional dan Insentif Lain

 1. Jurutera bertauliah hendaklah mengesahkan kekukuhan struktur bangunan.  
 2. Laporan Heritage Impact Assessment hendaklah dikemukakan oleh arkitek yang mengemukakan pelan.
 3. Pemilik boleh memohon untuk mendapatkan insentif, iaitu tertakluk kepada budi bicara pihak MBI dan keperluan agensi teknikal berkaitan (Rujuk Jadual 4.1).

 

Jadual 4.1 :    Insentif Perancangan dan Pemajuan Pemuliharaan Bangunan Warisan Kategori 1.

INSENTIF PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

BANGUNAN WARISAN KATEGORI 1 DI CORE ZONE DAN BUFFER ZONE

 

Pengecualian pelebaran jalan

 

Dibenarkan

 

Pengecualian pelebaran lorong belakang dan anjakan bangunan

 

Dibenarkan

 

Membenarkan penyesuaian penggunaan semula

 

Dengan kebenaran

 

Pengecualian peruntukan parkir

 

Pengecualian sepenuhnya

 

Pengecualian Caj Pembangunan & Sumbangan lain kepada Pihak Berkuasa Tempatan

 

Pengecualian sepenuhnya

Nota : Kajian lanjutan diperlukan untuk memperincikan insentif ini. 

 

Perincian kerja-kerja pemuliharaan bangunan melibatkan semua elemen termasuk bumbung, dinding, siling, lantai, pintu dan tingkap seperti yang dinyatakan dalam Bahagian IV Garis Panduan Jabatan Warisan Negara ini (Rujuk jadual 4.2 dan Lampiran 1).

Keadaan rupa luar bangunan hendaklah dikekalkan dan tiada pindaan ke atas mana-mana bahagian fasad bangunan.

Pemajuan semula bagi seba hagian daripada kawasan sebagai ruang awam yang bersesuaian dan tidak menjejaskan bangunan warisan kategori 1.

 

 

Jadual 4.2

Perincian Garis Panduan Kerja-Kerja Pemuliharaan Bangunan Kategori 1

ITEM REKABENTUK BAHAN BINAAN/KEPERLUAN NOTA

1.1

Halaman / compound

Bangunan Kategori I adalah merupakan bangunan yang mempunyai halaman dan/atau dalam tipologi rumah atau bangunan sesebuah yang mempunyai kawasan persekitaran dalam lot berkenaan.

Semua landskap dan binaan skuptur dan lain-lain yang asal hendaklah dikekalkan.

 

 1. Bangunan perlulah dipulihara seperti rekaan asal dan digunakan seperti bagaimana tujuan asalnya dibina.
 2. Halaman yang luas boleh dibenarkan untuk dibangunkan tetapi tertakluk kepada anjakan yang sesuai.

1.2

Dinding Pagar dan Pintu

Saiz asal dan hiasan pada pintu pagar dan dinding haruslah dikekalkan dan dibina kembali seperti yang asal atau dengan bahan yang sepadan dengan bahan asal.

 
Sebarang penghalang seperti perhentian bas, tempat letak kereta dan sebagainya di hadapan pintu masuk hendaklah dielakkan.
 1. Hiasan hendaklah dikekalkan di bahagian dalam lot dan di bahagian luar.

 2. Kerja-kerja baik pulih hendaklah menggunakan teknik asal.

 

1.3

Lantai

Bahan asal untuk lantai haruslah dikekalkan dan dibina dengan bahan yang sepadan dengan bahan asal. Bahan binaan asal adalah penting bagi mengenalpasti asal usul budaya sesuatu tamadun. Setiap usaha perlulah dibuat untuk memahami kepentingan budaya.

Contoh struktur dinding pagar lama yang harus dikekalkan seperti asal

1.4

Perparitan

Perparitan asal dari bangunan ke jalan adalah penting bagi Bangunan Kategori I dan rekaan halaman. Ia haruslah dipulihara dan dibina seperti yang asal Aliran air membawa makna yang penting dalam sesuatu budaya dan haruslah dihormati. Penambahan perparitan dibenarkan untuk mengelakkan banjir daripada berlaku.
    Bumbung

2.1
Kemasan Jubin & elemen hiasan bumbung.

Bahan tradisional asal bumbung, peincian atap haruslah dikekalkan dan dibina seperti yang asal

Cara pemasangan asal, kaedah dan profil jubin haruslah seperti sedia ada.

Warna, kaedah, bahan & profil hendaklah selaras dengan yang asal.

2.2

Struktur Bumbung Utama

Profil asal, kecuraman, ketinggian, dinding pemisah dan unjuran atap dan juga struktur dalaman hendaklah dikekalkan dan/atau dibina semula, dibaikpulih seperti yang asal.

Bentuk asal haruslah dikekalkan. Semua pindaan awal yang tidak selaras hendaklah di kaji dan dikeluarkan.

  Bahan tradisional asal bumbung.

2.3

Jack Roof

Bahan tradisional asal bumbung, peincian atap, papan muka,kekisi kayu atau kaca haruslah dikekalkan dan dibina seperti yang asal.

Jack Roof yang asal haruslah dikekalkan. Jubin bumbung haruslah sama seperti bumbung utama.

2.4

Bumbung rata

Senibina dan reka bentuk asal hendaklah dikekalkan.

 -

Peralatan mekanikal dibenarkan dikawasan ini dengan syarat terlindung dari penglihatan tapak hadapan dan sisi pengguna sekitarnya / jalan kaki.

2.5

Papan Fasia/papan muka

Ukiran, saiz dan ketebalan, warna hendaklah dikekalkan.

Ciri-ciri asal haruslah dikekalkan.

Ukiran dan hiasan pada papan muka hendaklah dikekalkan.

2.6

Dinding parapet, dinding pembahagi, perabung, longkang air hujan & salur air hujan

Ciri-ciri asal haruslah dikekalkan dan dibaikpulih seperti asal.

Tambahan baru adalah tidak dibenarkan. Bahan asal, teknik/kaedah pembinaan asal hendaklah dikekalkan dalam proses pulihara jika perlu.

 -
Bangunan   

3.1

Bangunan

 

Setiap bangunan kategori 1 adalah unik dari segi budaya dan seni bina dan ia haruslah dipulihara untuk mengekalkan setiap keunikannya.

 

Bahan binaan asal hendaklah dikekalkan, kerja-kerja baik pulih hendaklah mematuhi komposisi asal dan kaedah pembinaan asal.
 1. Penggunaan bahan berunsur konkrit untuk keja-kerja pemuliharaan adalah tidak dibenarkan

 2. Kerja-kerja hendaklah dibawah penyeliaan konservator yang bertauliah

 3. HIA

3.2

Bahan

Semua kerja-kerja baik pulih hendaklah mematuhi garis panduan dan menggunakan bahan asal dengan komposisi yang betul.

 

Elemen yang hilang dan rosak haruslah digantikan dengan saiz, jenis, rekaan dan bahan yang sama.
 1. Ujian makmal diperlukan

 2. HIA

3.3

Pengubahsuaian dan Penambahan

 -

 

Pengubahsuaian dan penambahan adalah tidak dibenarkan.
Pindaan-pindaan dalam bahagian dalam boleh dibenarkan tertakluk kepada kelulusan majlis

3.4

Utiliti dan Perkhidmatan

Kebanyakan Bangunan Warisan Kategori I direka sebelum wujudnya elektrik. Bangunan yang dipasang elektrik sebelum ini memerlukan ia dinaiktaraf semula. Pengudaraan dalaman dikawal melalui elemen rekaan yang sesuai seperti air well dan fanlights dan ia haruslah dipulihara dan dikekalkan.

Kebanyakan Bangunan Warisan Kategori 1 dibina sebelum paip dicipta. Jika tangki air dan perigi yang digunakan untuk mengumpul air masih lagi sebahagian daripada bangunan ia haruslah dipelihara dan dikekalkan.

 

 Dibenarkan jika terlindung daripada daripada pandangan dan membenarkan laluan ke bahagian bumbung untuk penyelenggaraan.

Fungsi asal setiap bahagian bangunan perlu dikenalpasti dan dikekalkan.

 

 

Pemasangan elemen perkhidmatan baru adalah dibenarkan tetapi hendaklah tidak mengubah rupa bangunan dan tidak mendatangkan mudarat pada bangunan. Lembapan akan merosakkan bangunan.

3.5

Bangunan annex, rumah pekerja, guard house, rumah penyembahan, terowong, dan lain-lain

Bangunan kategori 1, mempunyai bangunan annex yang digunakan bagi menempatkan pekerja, stor, garaj kereta, dan elemen-elemen bangunan yang lain.

 

Bangunan-bangunan ini hendaklah dikekalkan bagi melengkapkan bangunan dalam kategori ini.

 1. Kerja-kerja membaikpulih hendaklah mematuhi garis panduan membaik pulih bangunan

 2. Konservator

 3. HIA

3.6

Dinding bahagian dalam, dinding pembahagi ruang, ruang sembahyang, ruang dapur, tangga, ruang telaga udara

Ciri-ciri asal haruslah dikekalkan dan dibaikpulih dan dibina semula.

Tambahan elemen adalah tidak dibenarkan.

Kemasan, bahan, reka bentuk, perincian, lokasi dan lain-lain adalah tidak dibenarkan.

Pindaan untuk tujuan penggunaan semula yang berpadanan bagi sesuatu bangunan akan dibenarkan selagi keadaan rupa luaran bangunan tidak terjejas atau berubah.

 

 

Bangunan Keagamaan.

 

 

Bangunan Institusi kewangan.

 

 

Bangunan pejabat kerajaan.

Fasad bangunan, struktur bangunan, fungsi dan ruang-ruang juga perlu dikekalkan pada keadaan asal bangunan

Lampiran 1

 • p41

 

 

Ipoh

Bangunan Bulan Bintang 1940
Bangunan Chevrolet
Bangunan Chung Thye Phin
Bangunan Overseas Bank
Bangunan SPA Perak Muzium
Bangunan awal stesen keretapi
Bomba lama ipoh
Hugh Low Street 1887
HughLowStreet
Ipoh Club
Jalan Panglima
Jalan Sultan Yusuf 1962
bangunanpersekutuan
lam looking bazar
market- jalan laxamana
ntmarket
pejabat pos lama ipoh
simee