Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

APAKAH RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)?

Disediakan di bawah peruntukan seksyen 16b, Akta 172

Pengarah Negeri atau PBPT boleh menyampaikan kepada JPN berkenaan dengan cadangan menyediakan Rancangan Kawasan Khas.

Merupakan suatu kawasan khas yang ditetapkan sebagai kawasan bagi :

Pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan;

Pemajuan semula;

Pengelokan;

Pemuliharaan atau amalan pengurusan sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain bagi seluruh atau sebahagian kawasan khas itu; dan

Jenis pengolahan yang dicadangkan

Subseksyen 16B(2), Akta 172 memperuntukkan JPN hendaklah menentukan sama ada Pengarah Negeri atau PBPT yang bertanggungjawab menyediakan suatu rancangan bagi kawsan khas itu.

Subseksyen 16B(3), Akta 172 memperuntukkan Rancangan Kawasan Khas.

disediakan dengan cara yang sama sebagaimana Rancangan Tempatan itu disediakan.

Rancangan Kawasan Khas perlu dimasukkan panduan pelaksanaan dan pengurusan yang terperinci.

Rancangan Kawasan Khas hendaklah mempunyai kuat kuasa seperti suatu Rancangan Tempatan.

Tempoh masa penyediaan Rancangan Kawasan Khas tidak melebihi enam (6) bulan utnuk pembangunan segera, pembangunan semula atau kawasan pengurusan sesuatu kawasan.

 

 

FUNGSI RANCANGAN KAWASAN KHAS

 

 

Sebagai panduan terperinci dalam kawalan dan perancangan bagi kawasan yang telah dikhaskan; dan

Sebagai alat pemangunan yang teratur dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.