Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

KESALAHAN BERHUBUNG DENGAN PEMAJUAN TIDAK DIBENARKAN

  1. Seksyen 26, Akta 172 memperuntukkan kesalahan seseorang sama ada atas kehendaknya sendiri atau tidak apabila menjalankan aktiviti pemajuan tanpa kebenaran merancang. Read More
  2. Denda sebanyak RM 500,000.00 atau penjara tidak melebihi dua (2) tahun atau kedua-duanya akan dikenakan jika didapati bersalah.Denda tambahan sehingga RM 5,000.00 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan yang pertama bagi kesalahan itu;
  3. Sekiranya orang yang melakukan kesalahan itu tidak dapat dikesan, subseksyen 26(2), Akta 172 memperuntukkan pemunya tanah itu adalah bertanggungjawab kerana telah membenarkan sesuatu perbuatan yang menjadi suatu kesalahan tiu dilakukan; melainkan kalau pemunya tanah dapat membuktikan sebaliknya

Artikel Berkaitan