Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Menggalakkan Pembangunan Perdagangan

STRATEGI :    MENGGALAKKAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN SECARA BERTUMPU DI DALAM KAWASAN HAD PEMBANGUNAN BANDAR

Had Pembangunan Bandar
Mewujudkan pembangunan bandar yang padat selain dapat mengoptimumkan penggunaan tanah dalam kawasan pusat bandar bagi tujuan:-

  • Memperkukuhkan hieraki pusat petempatan dan kawasan perdagangan.
  • Menggalakkan pembangunan infill di kawasan pusat bandar dan kawasan perdagangan utama.
  • Mengawal aktiviti-aktiviti perdagangan yang dibenarkan di dalam dan di luar kawasan had pembangunan bandar.
  • Meningkatkan imej dann identiti kawasan perbandaran dan perdagangan.
  • Had_Pembangunan_Bandar
  • Had_Pembangunan_Pusat_Bandar
  • Kawasan_Had_Pembangunan_Bandar

Artikel Berkaitan