Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Menguruskan Sistem Pembuangan Sisa Pepejal Dan Sistem Pembentungan

STRATEGI :     Menguruskan Sistem Pembuangan Sisa Pepejal Dan Sistem Pembentungan  Secara Mampan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Alam Sekitar

1.     Cadangan Sistem Pembentungan dan Kemudahan Rawatan Kumbahan.

  • Cadangan pembentungan adalah untuk mengintegrasikan semua loji rawatan kumbahan sedia ada dan tangki septik dan seterusnya aliran kumbahan akan dialirkan ke 3 buah loji rawatan kumbahan berpusat.

2.     Cadangan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal

  • Anggaran penjanaan sisa pepejal semasa kawasan pentadbiran MBI adalah 683 tan sehari berbanding jumlah pungutan harian yang direkodkan adalah 634 tan sehari. Unjuran bagi tahun 2020 adalah 880 tan sehari.
  • Peningkatan penjanaan sisa pepejal akan ditangani dengan pembukaan tapak pelupusan baru di Papan yang berkeluasan 560.24 ekar di Wilayah Hulu Johan, Mukim Belanja, Daerah Kinta.
  • Tapak pelupusan sisa pepejal sedia ada di Bercham dicadangkan untuk pelaksanaan kaedah penutupan selamat dan pengurusan air kurasan.
  • Menguruskan Sistem Pembuangan Sisa Pepejal Kapasiti loji berpusat.
  • Penyelenggaraan_Sistem_Perparitan

Artikel Berkaitan