Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

PERUNTUKAN KUASA UNDANG-UNDANG

  • Kanun Tanah Negara (Akta 65) dan pindaan
  • Akta 172 - Akta Perancangan Bandar dan Desa
  • Akta 171 dan lain-lain akta berkaitan.

Artikel Berkaitan