Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

TUJUAN KAWALAN PEMBANGUNAN

Aktiviti ini penting untuk memastikan pembangunan yang dihasilkan bersesuaian dengan keperluan berikut,

  • Teratur dan tersusun mengikut dasar-dasar perancangan, Pelan Pembangunan, Pelan Tempatan dan keperluan kawalan pembangunan pihak berkuasa tempatan.
  • Memastikan kehendak dan dasar kerajaan dipatuhi.
  • Memasti kehendak Akta, Undang-undang, enakmen yang telah ditetapkan dipatuhi.
  • Mematuhi kehendak prosedur, peraturan, kaedah dan piawaian.

Artikel Berkaitan