Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Bahagian Penguatkuasaan Perancangan.

Objektif Penguatkuasaan Perancangan

Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan.