Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Bahagian Rancangan Pemajuan

Memastikan MBI mempunyai Rancangan-Rancangan Pemajuan seperti yang dikehendaki di dalam Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172).

 


Tujuan

  1. Mengemukakan garispanduan mengenai pendekatan, bentuk dan kandungan yang perlu diambilkira dalam penyediaan Rancangan Tempatan.
  2. Memenuhi kehendak-kehendak Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, (Akta 172).
  3. Memenuhi kehendak-kehendak Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995, (Akta A933).
  4. Menghasilkan Rancangan Tempatan yang seragam lebih berkualiti, lebih daya laksana dan mudah difahami oleh orang awam.
  5. Manual ini menggantikan manual terdahulu yang digunapakai sejak tahun 1993.