Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Infrastruktur dan Utiliti


Garis Panduan Kawalan Perancangan – Infrastruktur dan Utiliti

 

Sistem Pengairan Dan Saliran

Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) perlu digunapakai bersama garipanduan di bawah semasa kebenaran merancang  atau merekabentuk infrastruktur pengurusan air hujan:-

Read more: Infrastruktur dan Utiliti

Alam Sekitar

Garis Panduan Kawalan Perancangan – Alam Sekitar

Read more: Alam Sekitar

Pemancar Telekomunikasi

Garis Panduan Kawalan Perancangan Menara Pemancar Telekomunikasi

Kehendak Pembinaan

Pembinaan semua menara pemancar telekomunikasi hendaklah berpandukan kepada jarak minimum dalam jadual berikut :-

Kawasan Lapang Berkolam

Garis Panduan Kawalan Perancangan Kawasan Lapang Berkolam/ Lombong

Read more: Kawasan Lapang Berkolam

Pembangunan Rizab Simpanan Khas

Garispanduan Pembangunan Rizab Simpanan Khas

Rizab Simpanan Khas merupakan tapak yang dirizabkan di dalam sesuatu pembangunan perumahan untuk dibangunkan sebagai kegunaan awam yang tertentu mengikut permintaan dan keperluan semasa. Keluasan Rizab Simpanan Khas yang perlu disediakan adalah mengikut piawaian yang ditetapkan dalam garispanduan pembangunan kediaman dan garis panduan pembangunan industri. Bagi pembangunan kediaman keluasan yang perlu disediakan adalah berpandukan kepada jumlah unit kediaman yang dicadangkan dan bagi pembangunan industri berpandukan kepada keluasan tapak.

Read more: Pembangunan Rizab Simpanan Khas

Jalan-jalan Saraf di Kawasan Perancangan Pusat

Garispanduan Jalan-jalan Saraf di Kawasan Perancangan Pusat

Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172) Bahagian 1, Seksyen 2(1) jalan ertinya mana-mana jalan awam atau persendirian dan termasuklah mana-mana leboh, medan, halaman, jalan kecil, lorong, jambatan, siar-kaki, haluan jejak, jalan enam kaki, jalan lalu atau jalanraya, samada tembus atau tidak, di atas mana orang ramai berhak berlalu. Pengwujudan jalan raya adalah mengikut kategori dan fungsinya di kawasan-kawasan tertentu.

Read more: Jalan-jalan Saraf di Kawasan Perancangan Pusat

Artikel Berkaitan