Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Pusat Penjagaan

Garis Panduan Kawalan Perancangan Pusat Penjagaan

Rumah Penjagaan yang merangkumi Rumah Penjagaan Orang Tua / Orang Cacat / Pesakit Otak. Aktiviti ini adalah bagi menyediakan penempatan kepada yangmemerlukan penjagaan dan kebajikan.


Perintah Am

 

Perintah Am Pembangunan

1.  Aktiviti pusat jagaan -boleh dibenarkan di mana-mana kawasan berikut :-

 • Zon kediaman terbuka hanya di premis kediaman sesebuah
 • Zon perdagangan hanya di luar KPP


2.  Aktiviti pusat jagaan juga boleh dipertimbangkan di manamana kawasan berikut :-

 • Zon perdagangan
 • Zon perdagangan terhad
 • Zon perdagangan terhadminimumlot 1 ekar
 • Zon industri
 • Tapak hakmilik bangunan melebihi 1 ekar (kecuali rizab simpanan khas dan kawasan lapang)
 • Zon kediaman terbuka di premis rumah berkembar

Garispanduan

Syarat-Syarat Kebenaran Merancang dan Tukar Kegunaan

 1. Pelan bangunan dikemukakan dan diluluskan oleh Pihak MBI untuk pembangunan baru atau sekiranya melakukan sebarang tambahan atau pindaan.
 2. Menyediakan lanskap buffer dan pokok-pokok bunga mengikut kelulusan MBI.
 3. Menyediakan keperluan Tempat Letak Kereta mengikut piawaian MBI.
 4. Kebenaran merancang hanya diberi dari setahun ke setahun.
 5. Semua pembangunan jenis ini perlu mematuhi ‘plinth area’ sebanyak 60%.
 6. Mematuhi ‘nisbah plot’ dan kawalan ketinggian yang ditetapkan di kawasan tersebut.
 7. Keluasan tapak hendaklah tidak kurang dari 10 000 kaki persegi.
 8. Aktiviti hanya dibenarkan beroperasi di rumah jenis sesebuah (banglo) atau dua rumah berkembar yang disatukan sahaja.
 9. Tidak ada pembangunan yang sama dalam jarak 200 meter radius.
 • Bangunan awam seperti dewan orang ramai, surau dan seumpamanya juga boleh dipertimbangkan.
 • Hanya satu aktiviti sahaja dibenarkan disatu jalan bagi setiap 0.4 km.
 • Jumlah kanak-kanak yang dibenarkan mestilah mematuhi pelan kepadatan pembangunan seperti di dalam pelan struktur Ipoh.
 • Mematuhi syarat-syarat bahagian lalulintas, Jabatan Kejuruteraan,Majlis Bandaraya Ipoh.