Laman Bermaklumat

Jabatan Perancangan Bandar

Garispanduan Perindustrian

Mengikut seksyen 117 (1) (a), Kanun Tanah Negara, kegunaan perindustrian adalah untuk maksud membina atau menyelenggarakan kilang, bengkel, fondri, gudang, limbungan, jeti, keretapi atau bangunan atau pemasangan lain untuk digunakan atau berhubung dengan satu maksud atau lebih dari maksud-maksud yang berikut :

Read more: Garispanduan Perindustrian

Artikel Berkaitan